ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής (ΕΟΔΑ) πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του έργου «INGENIOUS» (n.833435) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU Horizon 2020).

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:

* TYT 9600 MD V/U: 3 τεμάχια

* TUT 390 MD V/U: 5 τεμάχια

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν ως προς την επάρκεια του αντικειμένου (τύπος συσκευών και τεμάχια), την χρονική έκταση της αντίστοιχης εγγύησης καλής λειτουργίας/επισκευής και το ελάχιστο συνολικό κόστος πλέον ΦΠΑ και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων (π.χ. μεταφορικά).

III. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 15 ημερών από την παραγγελία τους ή κατόπιν σχετικής συνεννόησης στα γραφεία της ΕΟΔΑ.

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτική προσφορά που θα αφορά στο σύνολο των ειδών της πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά συμπληρωμένο πίνακα με τα αναλυτικά ποσά κόστους ανά τύπο και ανά τεμάχιο, καθώς και ξεχωριστά το ΦΠΑ και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις (π.χ. μεταφορικά). Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και την Παρασκευή 03/04/2020 και ώρα 20:00 στα κάτωθι στοιχεία:

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το ΔΣ της ΕΟΔΑ σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιχειρήσεων, με βασικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προμήθειας του συνόλου του εξοπλισμού. Το τελικό αποτέλεσμα-επιλογή θα ανακοινωθεί μετά την παράδοση-παραλαβή και τον έλεγχο αποδοχής του εξοπλισμού.

Πληροφορίες:

Κος Σ. Χρυσανθόπουλος

Τηλ. 2103613320

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
IKAR-CISA
International Maritime Rescue Federation
INSARAG
IRO DOGS

Newsletters

Pick the list wich you want to subscribe to, enter your name and email and press "Subscribe".
Soon you will recieve a verification email.

Choose Language

Κάντε κλικ για τα Επίπεδα Επιφυλακής & Ετοιμότητας

CURSOR logo small

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής συμμετέχει στο πρόγραμμα CURSOR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

FASTER logo small

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής συμμετέχει στο πρόγραμμα FASTER της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

INGENIOUS logo small

 

 Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής συμμετέχει στο πρόγραμμα INGENIOUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

112 logo eng

amber banner